Algemene voorwaarden BRIDGES Makelaardij B.V.

Artikel 1 Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
– opdrachtnemer:  BRIDGES Makelaardij B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. In afwijking en ter aanvulling van de NVM Algemene Voorwaarden* is met betrekking tot bijzondere diensten het volgende van toepassing. Bijzondere dienst: Betreft een dienst die buiten de gebruikelijke scope van een Verkoop/Aankoop/Verhuur/ Aanhuur en Beheer vallen en betrekking hebben op vastgoed advies in de breedste zin des woords. Hieronder kunnen ook werkzaamheden vallen die buiten een bovengenoemde diensten vallen, maar hier wel verband mee houden, zoals tussentijdse dienstverlening.
    2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd en door beiden zijn bevestigd.
    3. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover opdrachtgever gelden voor eventuele derden die de opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na verzending.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal is ingestemd met de ongewijzigde offerte of aanbieding of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst. In geval van wijzigingen in de offerte of aanbieding komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de wijziging schriftelijk of digitaal bevestigt.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit naar best inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor opdrachtgever beste resultaat te behalen. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, maar kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
3. Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden dan waartoe opdracht werd verstrekt, verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen na verzoek van opdrachtgever tot deze werkzaamheden.
4. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover opdrachtgever gelden voor eventuele derden die de opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
2. Opdrachtgever is gehouden nieuwe informatie welke voor de uitvoering van de overeenkomst enigerwijze van belang kan zijn, onverwijld ter kennis van opdrachtnemer te brengen.

Artikel 6 Honorarium
1. Tenzij anders bepaald in de offerte en aanbieding, is het honorarium van opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.
2. Tenzij anders vermeld in de offerte en aanbieding zijn de door opdrachtnemer genoemde tarieven op basis van een tarief van € 95,- en 6% kantoor kosten exclusief BTW en exclusief reis- en overige kosten op basis van het geïndexeerde prijspeil, CBS werknemers laag index 2015.
3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt gerekend in tienden van een uur of deel daarvan, tenzij gebaseerd op een offerte.
4. Te specificeren kosten zoals reiskosten, griffierechten en leges voor informaties van overheidsinstanties worden apart in rekening gebracht.

Artikel 7 Facturering en betaling
1. De werkzaamheden worden binnen 3 maanden na voltooiing of beëindiging van een opdracht in rekening gebracht, tenzij is afgesproken dat deze per maand gefactureerd worden. Indien een totaalprijs is afgesproken vindt facturering tenzij anders bepaald in de offerte of aanbieding, plaats uiterlijk drie maanden nadat de overeenkomst is aangegaan.
2. Betaling door opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen veertien dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
3. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 8 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die vertrouwelijk van aard is.
2. Opdrachtgever zal de inhoud van adviezen en correspondentie niet openbaar maken tenzij opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
3. Verplichtingen uit dit artikel blijven onverkort van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9 Klachten
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of de factuur moeten respectievelijk binnen 30 dagen of binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan opdrachtnemer.
2. In geval van een terechte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het zonder verder kosten verbeteren of opnieuw uitvoeren van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit dit artikel blijkt.
2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht dan wel opzet of grove schuld.
3. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.
4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ondernemer zal worden uitgekeerd.
5. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikellid genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat de opdrachtnemer in de voorgaande vier maanden in rekening heeft gebracht.
6. In het geval van overmacht is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade en strekt zich niet uit over indirecte schade waaronder gevolgschade, gemiste inkomsten en gemiste winst, vermogensschade, gemiste besparingen, geleden verlies en schade door bedrijfsstagnatie.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post en de gevolgen die hieruit voortvloeien, ongeacht of het vervoer of de verzending geschikt door of namens opdrachtgever of opdrachtnemer.

Artikel11 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is slechts Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is de rechterlijke instantie in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer bevoegd kennis te nemen van de geschillen.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich ten uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel12 Slotbepaling
1. Van toepassing is die versie van de algemene voorwaarden die gepubliceerd staat op de website.
2. Wanneer geen algemene voorwaarden zijn gedeponeerd gelden de algemene voorwaarden zoals die bij de totstandkoming van de overeenkomst op de website zijn gepubliceerd of verstrekt.

*NVM Algemene Consumentenvoorwaarden